06-20066944 info@maat-archi.nl
Selecteer een pagina

Contactgegevens

Haringhuizerhof 2​
1742 LG Schagen
T 06 2006 6944
KvK 64617645

Verzekerd voor beroepsaansprakelijkheid

Wij verklaren ingevolge artikel 15 van De Nieuwe Regeling standaard te zijn verzekerd voor beroepsaansprakelijkheid. De verzekerde som is per opdracht beperkt tot een bedrag gelijk aan de advieskosten met een maximum van € 1.000.000 of tot een bedrag gelijk aan driemaal de advieskosten met een maximum van € 2.500.000. Voor opdrachten waarbij de opdrachtgever een consument is en de advieskosten per opdracht lager zijn dan € 75.000, bedraagt de te vergoeden schade maximaal dit bedrag.

De Nieuwe Regeling 2011

Al onze werkzaamheden worden uitsluitend uitgevoerd onder toepasselijkheid van de Standaardvoorwaarden De Nieuwe Regeling 2011 Rechtsverhouding opdrachtgever – architect, ingenieur en adviseur (DNR 2011) met daarin onder meer opgenomen aansprakelijkheidsbeperkingen en een arbitraal beding, dit laatste voor zover tussen partijen overeengekomen. DNR 2011 is gedeponeerd ter griffie bij de rechtbank te Amsterdam onder nummer 78/2011 / nummer 56/2013.

Een opdracht aan M@@T betekent automatisch m@@t-werk